Om Den norske kirke på Askøy

Framside
Resepsjonen, Askøy kirkekontor

Kirken på Askøy er oppdelt i fem menigheter/sokn. Det er Ask, Erdal, Herdla, Strusshamn og Tveit.

De har sitt eget menighetsråd eller sokneråd som er valgt av medlemmene. Soknepresten er fast medlem av menighetsrådet.

Menighetsrådene er ansvarlig for gudstjenesteliv, undervisning, diakoni og kirkemusikk. Dvs. bl.a. konfirmantundervisning, barne- og ungdomsarbeid og arbeid blant voksne og eldre. Menighetsrådet bestemmer bl.a. også utleie av kirken og hvem som kan få kirkeoffer.

 

Askøy kirkelige fellesråd er et felles organ for de fem menighetsrådene. I fellesrådet sitter det representanter for hvert av menighetsrådene pluss en prest og en representant oppnevnt av kommunen. Kirkevergen er sekretær i rådet.

Ansvaret til fellesrådet er bl.a å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetsrådene. Drift, bygging og vedlikehold av kirkene, gravplassene og drive kirkekontor sammen med prestene. Kirkekontoret flyttet sommeren 2009 inn i nye lokaler i Strusshamn kirke.

Alle ansatte utenom de fire sokneprestene er tilsatt av fellesrådet. Sokneprestene er ansatt av Bispedømmerådet i Bjørgvin. Det er 22 ansatte i fellesrådet. Det er kirkeverge som er øverste leder, videre driftsledere, kirkegårdsarbeidere, kirketjenere, klokkere, kantor, organister, økonomikonsulent, kateket, diakon, menighetspedagog og ungdomsprest. Se egen adresseliste.
Bispedømmet er delt i prostier med hver sin prost. Askøy tilhører Vesthordland prosti sammen med Fjell, Sund og Øygarden. Prosten er leder for prestene i prostiet.