Frykter at gravlegging må flyttes fra Erdal


Pressemelding 3. september 2021:

- Vi har forståelse for at man ønsker å bevare det gamle bedehuset i Erdal. Men konsekvensen ved å utsette planene er at ingen nye graver vil kunne åpnes i Erdal i minimum ett år frem i tid. Da må vi benytte gravplasser andre steder på Askøy, sier kirkeverge Therese Nesse Mokkelbost.

Erdal nye gravplass står snart klar til bruk, med 1000 plasser. Vigsling og åpning er 3. oktober, og alt er godkjent av Askøy kommune og Statsforvalteren.

Informasjonsmøte i 2020

- Det ble holdt et informasjonsmøte for beboere på Erdal 24. september 2020 der det ble fortalt om planene for den nye gravplassen, der det kom innspill og spørsmål til planen. Alle sentralt involverte parter var tilstede på møtet og svarte på spørsmål. Alle spørsmål som fremkom i møtet ble besvart, sier kirkevergen.

Saken er behandlet politisk og var enstemmig vedtatt i Utvalg for teknikk og miljø.

- I denne sammenhengen er det vår intensjon å finne gode løsninger med tanke på forvaltning av gravplassen, til det beste for Erdal.

Parkeringsalternativer

- For å få tillatelse til å ta i bruk den nye gravplassen har vi rekkefølgekrav å forholde oss til. Disse skal være innfridd innen 1. januar 2023. Her ligger det blant annet etablering av parkeringsplasser.

Bedehuset står på tomten som er vedtatt som ny parkeringsplass. Utfra våre vurderinger er det mulig å etablere 24 parkeringsplasser på tomten, forutsatt at bedehuset blir fjernet. 
Vi ser forslagene om å flytte parkeringsplassen til et annet område. Det vil også utløse en helt nye reguleringsplan, som igjen vil utsette muligheten for gravlegging på Erdal. Gravlegging vil da måtte skje på andre gravplasser på Askøy, for eksempel på Ask.  

Myren

Etablering av parkeringsområde har vært utredet på ulike steder rundt Erdal kirken. Utvidelse av eksisterende parkeringsplass på myrområdet vil medføre behov for store masseutskiftning. Det er forventet at rekkefølgekrav ved etablering av større parkeringsplass i myren vil være kostnadskrevende. Myrområdet er med å forebygge flom i området. Sist men ikke minst så har myren en viktig funksjon med CO2-fangst. Vi anser myren som et lite egnet alternativ.

Areal bak kirken

Høyspentledninger i området legger begrensninger på å foreta endringer i deler av området bak kirken (som kirken eier). En parkeringsplass bak kirken vil medføre utsprengning av fjellmasser, med de negative naturinngrep og miljøhensyn dette medfører. Dette er også en kostnadskrevende operasjon.

Vi er usikre på om dette området vil gi nok parkeringsplasser i henhold til kravet i reguleringsplanen.

Tilbake