Diakoni i Ask menighet


” Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.”

 

I videste forstand må all virksomhet i menigheten ha en diakonal grunntone slik vi finner det i evangeliene. Samtidig må diakonien konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Derfor ønsker diakoniutvalget og menighetsrådet i Ask, ut fra det vi har tilgjengelig av ressurser, å fokusere på nedenforstående aktiviteter og tiltak med målsettinger som vi tror best kan tjene enkeltmennesker og derved menigheten vår som helhet.

Aktiviteter og tiltak som kommer spesielt inn under menighetens diakonitjeneste er blant annet kirkekaffe, kirkeskyss, diakonidager i gudstjenesten, sorggruppe i prestegjeldet, besøkstjeneste og mer.


Les mer om aktiviteter og tiltak i diakoniplanen for Ask menighet her.

Tilbake