Dåps-/trosopplæring

 

aftenbonnStortinget om trosopplæring 
Reform av kirkens trosopplæring ble vedtatt av Stortinget 27. mai 2003. Stortinget ønsker at trosopplæringen i Den norske kirke, på samme måte som den opplæringen som finner sted i andre tros- og livssynsamfunn, skal stimulere til bygging av egen identitet og forståelse av egen kultur og tradisjoner i et samfunn der innslaget av ulike tros- og livssynsamfunn blir stadig rikere. Ved å fostre barn og ungdom som er trygge i sin religiøse identitet, er det grobunn for respekt og toleranse i møte med dem som har en annen tro eller et annet livssyn. Reformen gikk gjennom en bred politisk og kirkelig høring og anses som det sentrale strategiarbeidet i kirken i årene framover.

Folkekirke

Den nærheten mellom folk og kirke som har preget vårt land gjennom tusen år, er fremdeles sterkt til stede. Den norske kirke er en bred folkekirke som favner det store flertall av befolkningen. Ca 86 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke, og nærmere 80 prosent av alle nyfødte blir døpt. På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de lære å kjenne den troen de er døpte til. Slik hører trosopplæring sammen med dåpen.

Tilbud til alle døpte 
Barn har rett til åndelig utvikling (Barnekonvensjonens artikkel 27). Trosopplæring er kirkens oppgave, ikke skolens. Tilbudet om trosopplæring vil få et bredt nedslagsfelt og gir den kristendomsformidling som skolen i sin tid hadde hovedansvar for. Den norske kirke er nå inne i en 5-årig forsøksfase med det mål å utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå. I kirkens trosopplæring vil barn og ungdom få dele troen og undringen og kristne tradisjoner og verdier i en ramme preget av omsorg og raushet. Opplæringen skal sette lys på de sentrale dimensjonene ved menneskelivet. Den skal knytte lærdom, kunnskap og kritisk refleksjon sammen med opplevelse og deltakelse.
Det vil være en klar oppgave å nå bredden av familier, barn og ungdom. Det blir også lagt vekt på at mennesker med fysisk eller psykisk utviklingshemming skal få et tilpasset og tilgjengelig tilbud.

Askøy

Menighetene her på Askøy har – lenge før trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget, satt i verk sin egen plan for dåpsopplæring. Denne blir kontinuerlig revidert og utbygget i forhold til behov og ressurser. Vi har tilsatt vår egen menighetspedagog, som sammen med kateketen og et eget undervisingsutvalg leder dette arbeidet lokalt.
De viktigste punktene i vår lokale dåpsopplæringsplan er: Samtale med alle dåpsforeldre før dåpen. Gaver til dåpsbarna på ett – to – og tre-års dåpsdag. Babysang. Utdeling av 4-årsbok. Gudstjenester for alle 6-åringer. Dåpsskole for 6-åringer i noen av soknene. Kurset ”Vandring gjennom Bibelen for barn” med utdeling av Bibler til alle barn i 5.klasse.
I alle menighetene holdes det jevnlig familiegudstjenester, ofte i samarbeid med menighetenes barnekor. Det arrangeres også gjennom året en rekke hverdagsgudstjenester i samarbeid med skoler og barnehager.

Enkel oversikt over dåpsopplæringsplanen for menighetene på Askøy

Fase                      Tidspunkt                        Avgrensede tiltak

Dåpsfasen(0 – 3 år) Før dåpen
Før dåpen

På ettårs,
toårs og
treårs dåpsdag

Skriftlig informasjon om dåpen sendes til foreldrene fra prestekontoret.Samtale mellom prest og foreldre (som har sitt første barn til dåp).Informasjonsmøte for foreldre og faddere. Presten informerer om dåpen. Dåpsopplæringsplanen blir presentert.
Fadderbesøk i hjemmet. Kontaktfadder får en hilsen fra menigheten til dåpsbarnet. Denne overbringes dåpsbarnet på årsdagen for dåpen. I forbindelse med ettårs dåpsdag blir barnets familie og faddere invitert til en gudstjeneste der barnets navn blir nevnt i menighetens forbønn.
Førskolefasen(3 – 6 år) Når barnet er fire årNår barnet er seks år

Generelt

Informasjon om lokale søndagsskoler og barnelag. Gudstjeneste med utdeling av fireårsbok.
Her kan det bli tilbud om dåpsskole med et visst antall samlinger.
Barnehagegudstjenester/besøk av barnehager i kirken.
Småskolefasen(6 – 9 år) Høsten i første klasse
Våren i første klasse
I tredje klasseGenerelt
6-års-gudstjeneste/skolestart-gudstjeneste.
Dåpsskole kan komme her eller våren før skolestart. Klassen besøker kirken og får informasjon av ansatte i kirken. Samarbeid mellom kirke og skole.
Barna følger skolene sine på de vanlige skolegudstjenestene i forbindelse med årets høytider. Samarbeid mellom kirke og skole.
Mellomtrinnet(10 – 12 år) I femte klasse Kateket besøker klassen med kurset ”Vandring gjennom Bibelen for barn”. .Samarbeid mellom kirke og skole.
Ungdomsskoletrinnet I niende klasseHøsten i tiende klasse Gudstjeneste med konfirmantinnskrivning. Konfirmasjonsundervisning.
Konfirmasjonsgudstjeneste.

4-års-bok

Utdeling av 4-års-bok eller ”kyrkjebok” har lange tradisjonar her på Askøy, som elles i landet. Ein søndag i året blir alle fireåringar inviterte til kyrkja for å få denne boka. Tilbodet gjeld og for born som er døypte andre stader, men som nå bur på Askøy. Boka vil gje mange gode leseopplevingar og kan vera utgangspunkt for gode samtalar mellom born og vaksne. På 4-års-gudstenesta  får dei små vera hovudpersonar, og borna vert inviterte til å ta del i søndagsskule, kor, eller anna arbeid  for born i kyrkjelyden.

6-års-markering

Ved 6-års-alderen blir og heile årskullet invitert til ein gudsteneste der dei får ei gåve frå kyrkjelyden. Dette skjer snart etter at skulen har teke til på hausten. Slik markerer vi og den store overgangen det er å bli skuleborn. Ein ”dåpsskule” med 6 – 8 samlingar høyrer og heime på dette alderstrinnet. Nokre av kyrkjelydane har forsøkt dette.

10 år: bibelutdeling

I 5. klasse får elevane eit bibelsoge-kurs knytt til skulen sitt RLE-fag.

Familiegudstenester

Desse finn stad i alle kyrkjene, med noko ulike mellomrom. Born tek ofte del, enkeltvis eller i grupper, med song og musikk, eller anna. Familiegudstenesta gjev og eit naturleg høve til å feira nattverd i lag i ein stor heilskap av born og vaksne.

Barnehage og skule

har eit godt samarbeid med kyrkja. I adventstida fyllest kyrkjene opp av barnehageborn. Det blir og halde skulegudstenestar kvart år, der både elevar og lærarar er saman med prest, kateket og organist i planlegging og gjennomføring. Fleire skular praktiserar ei rullering år for år, slik at borna i løpet av skuletida får oppleva alle dei store kyrkjelege høgtidene. Skuleklassar og grupper frå barnehagane kjem og på besøk i kyrkjene til andre tider, for å gjere seg kjende med si lokale kyrkje og kristne skikkar og kulturuttrykk. For alle 3.-klassane er det laga eit spesielt undervisningsopplegg med sikte på at borna skal verta kjende med si kyrkje.

Kristent barnearbeid

Å kjenna seg heime i lag med andre kristne og å ha vener som også deler trua på Jesus, er viktig for at borna skal ”bli hos Kristus når dei veks opp, likesom dei ved dåpen vert sameint med han”, slik det blir sagt i dåpsliturgien. Gå difor aktivt inn for å finne eit kor, ei søndagsskulegruppe eller eit anna barnelag som du vil at ditt barn skal få høyra til.

Dapsklubben TrippTrapp_logo (2)

 

Barnogtro