Kirkevalget -19. Kunngjøring

Kunngjøring:
Her kan du lese de fem nominasjonskomiteens liste for de fem menighetsrådsvalgene i Askøy. Valgkomiteene har alle åpnet for supplerende nominasjon som vil vare ut mai. Endelig liste vil bli offentliggjort seinest 5. juni 2019. Les de forløpige listene her:

Mer om valget. Hvorfor er kirkevalget viktig og for hvem?
Hvilken retning skal Den norske kirke ta videre? Hva bør kirken prioritere og satse på? Neste år har du som er medlem av Den norske kirke igjen mulighet til å påvirke dette. Da er det tid for valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Stemmerettsalderen i kirka er 15 år, så man kan stemme fra det året man konfirmeres.

Menighetsråd/sokneråd

Menighetsrådet har det øverste ansvaret for aktiviteter som drives i menigheten;  f.eks trosopplæring, diakoni, og musikk, og de uttaler seg ved ansettelse av prester. I tillegg engasjerer de seg i frivillig arbeid, inventar, utstyr og vedlikehold. En representant fra hvert menighetsråd sitter i tillegg i fellesrådet som har arbeidsgiveransvar for de ansatte, og det øverste ansvaret for drift av kirker og gravplasser/kirkegårder. Du har mulighet til å påvirke menighetsrådsvalget allerede i nominasjonsprosessen ved å foreslå kandidater for menighetens nominasjonskomité. For å kunne velges må man fylle minst 18 år i 2019, være medlem av Den norske kirke og bo i soknet. Det er også mulighet for å stille alternativ liste, og fristen for alle listeforslag er 30.april kl 12. Dersom det kun foreligger én liste, vil det være mulighet for supplerende nominasjon.

Brosjyre om kirkevalget i Askøy.

Se film om kirkevalg.  Kulla pastorat

Erdal menighet han som sak på årsmøte den 3.3.19 kl. 12.15 å redusere antall faste medlemmer i rådet fra 6 til 4. pluss 5 varamedlemmer. Les mer:

Bispedømmeråd

Du har også mulighet til å påvirke bispedømmerådsvalget i nominasjonsprosessen. Bispedømmerådets oppgaver er blant annet å ansette prester og lede utviklingen av bispedømmet som helhet. Medlemmene av bispedømmerådet sitter også i Kirkemøtet, Den norske kirkes «Storting». I 2017 vedtok Kirkemøtet likekjønnet vigsel i Den norske kirke, og de neste årene vil Kirkemøtet ta stilling til mange andre saker som har stor betydning for kirken. Menighetsrådene har tatt imot forslag på kandidater til nytt bispedømmeråd og skal innen 1. mars 2019 foreslå inntil fire kandidater som har sagt seg villige til å stå på valg. Det er også mulig å stille alternative kandidatlister til bispedømmerådsvalget, slik «Åpen folkekirke» gjorde ved forrige valg. Dersom det ikke stilles alternative lister, blir det mulighet for supplerende nominasjon på nominasjonskomiteens liste.

Representasjon

Kandidatlistene til menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg skal ha minst 40 % representasjon fra hvert kjønn og minst 20 % representasjon av kandidater under 30 år. Fram mot valget vil kandidatene bli presentert i menighetsbladet og på nett.

Regler for valget

 Det ble vedtatt nye regler for kirkevalg på kirkemøtet i 2018. Du kan lese de nye reglene ved å klikke på denne linken:

Regler for kirkevalg

Valget

Kirkevalgene skjer samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til kommunestyrer og fylkesting den 9.september 2019. Fra 10. august er det mulig å forhåndsstemme ved kirkekontoret i Strusshamn.

Noen viktige datoer:

1. mars: Frist for etablering av nominasjonskomité for valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Frist for menighetsråd til å foreslå inntil 4 kandidater til bispedømmerådsvalget som har sagt seg villig til å stå på valg.

 30. april: Frist for innlevering av listeforslag ved valg av menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. (Fra både nomineringsgrupper og nominasjonskomité)

 5. mai: Frist for å godkjenne listeforslag og kunngjøre valglister, valgform og eventuell supplerende nominasjon. (Ansvarlig:  valgrådet i bispedømmet og valgstyret i menigheten)

 10. august til 6. september: Forhåndsstemmegivningsperiode

 1. september: Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der man har stemmerett.

 9. september: Valgdagen

Har du spørsmål om kirkevalget på Askøy? Ta kontakt med Geir Viksund. tlf 93 255 254 eller geir.viksund@kirken-askoy.no eller se kirkevalg.no.