Dom og frelse

Domssøndag / Kristi kongedag
Andakt av Astrid Hauge

Dagens tekst (Matt 25,31-46): 31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. 34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ 40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’  41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? ’45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

 

Dom og frelse

Vi er kommet til den siste søndagen i kirkeåret. Søndagen har navnet Domssøndag, og det hviler et alvor over den. Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, ble han tatt opp til himmelen, og engelen forkynte at han en gang skulle komme igjen. I trosbekjennelsen bekjenner vi hver søndag at vi tror på Jesus Kristus som skal komme igjen for å dømme levende og døde.

Jesus, Menneskesønnen, skal komme i herlighet. Det er Majesteten som kommer, og alle skal fram for ham. Det blir et skille der noen får gå inn til Guds herlighet, andre ikke. Menneskene blir delt i to flokker, noen på høyre side, andre på venstre.

Hva er det så som skiller disse to gruppene? Til dem på høyre side sier han: «Jeg var sulten, og dere. gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» De som han sier det til, skjønner ikke når dette har skjedd, men Jesus sier videre: «Det dere har gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»

På samme vis er det med den andre flokken: «Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.»

Betyr da dette at vi blir frelst av gjerninger? Nei, det er ved tro på Jesus Kristus vi blir frelst. «Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» (Ef 2,8-10)

Vi ser i teksten vår i dag at den som har mottatt Guds nåde ved tro på Jesus Kristus, viser selv godhet mot andre mennesker. De preges av Jesu sinnelag. Og Jesus sier til dem: «Ta i arv det riket som er gjort i stand til dere!» (v.34)

En tro uten gjerninger, er en død tro. «Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La det samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!»(Fil 2, 2-5)

Samme sinnelag som Jesus. Store ord! Ja, og hvem kan da bli stående på den rette siden? Her kommer vi alle til kort, men da er det godt å ta med ordene i Rom 8,1: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus».

Bønn for dagen: Hellige Gud, du bor i det høye og hellige og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Vi ber deg: Gjør oss våkne så vi gjenkjenner deg i alle som lider. Se i nåde til oss på dommens dag. så vi kan komme inn til festen og gleden i ditt rike, ved vår frelser Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.