Det gode liv

Allehelgensdag
Andakt av Tor Øyvind Sandaker

Dagens tekst (Matt 5,1–12): 1 Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2 Han tok til orde og lærte dem: 3 «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

 

Det gode liv

Samfunnet preges av at der finnes mange oppskrifter på det gode og lykkelige liv. Det gode liv fra Bibelens ståsted er hos Jesus. I all evighet er Jesus den største lykke. Som Guds barn skal du søke den sanne lykke, en lykke som tilhører himmelriket, og som bare Gud gir. I denne beretningen tar Jesus fram hva det vil si å være salig og lykkelig i Guds øyne. Samtidig nevnes trengsler og forfølgelse.

Tolv disipler har Jesus utvalgt seg og det er de han samler omkring seg. Jesus taler til dem som det som virkelig gir livet innhold og mening. «Salig» er et ord som ikke lenger brukes i dagligtale. Studiebibelen oversetter det med «en form for glede som er ren og tilfreds, fullstendig uavhengig av skiftende forhold omkring en». I vår tid er jakten på det gode liv og retten til å være lykkelig viktigere enn det meste. Da er denne beretningen fra Matteus 5 en god tekst å ta fram. Ni ganger etter hverandre foreller Jesus sine disipler om hva virkelig lykke er.

Som mennesker påvirkes vi av alt det som denne verden rundt oss holder for å være lykke. Det fokuseres på helse, arbeid, familien, penger eller fornøyelser. Det meste av dette er godt og nyttig, mens andre ting kan være direkte nedbrytende. Fokuset gjelder bare for dette livet.

Jesus gir deg del i sitt rike – en lykke som gjelder både for tid og evighet. Selv om livet byr på trengsel og motgang – rikdommen i Jesus står fast.

Jesus taler om den som er fattig i ånden. Det naturlige menneske tenker ikke slikt. De som er fattige i ånden erkjenner seg maktesløse i seg selv, men i Gud er de rike. Videre taler Jesus om de sørgende, de tålmodige, de som sulter og tørster, de barmhjertige, de rene av hjertet, de som stifter fred, de forfulgte. Den salige tilstand er noe du har uavhengig av følelser som skifter og ytre forhold. Den frelste synder får allerede her rikelig del i Guds kjærlighet.

Jesu-troende forfølges for sin tros skyld. Forfølgelse er noe som ikke avtar, men øker i omfang. Herren trøster sine barn. Jesus er den gode hyrde som vil sørge for deg på veien og føre deg trygt hjem. Det synes å være et mindretall som følger Jesus, men en dag skal det åpenbares (Åp 7,9-10): «Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet». 

I Jesus Kristus er du en del av dette. Jesu-troende har nådd fram.

Bønn for dagen: Allmektige, evige Gud, vi takker deg for alle dem som har kjempet den gode strid og bevart troen. Vi ber deg: Gi oss din Ånd og kraft, så vi kan leve og dø i deg og følge etter dem som har gått foran oss, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.