Forførelse og selvbedrag

5. søndag i treenighetstiden
Andakt av Øystein Rønhovde

Dagens tekst (Matteus 7,15-20): 15 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

 

Forførelse og selvbedrag i Jesu navn

Søndagens tekst er hentet fra Jesu Bergpreken og starter med en advarsel til alle som er i Jesu følge: Ta dere i vare for de falske profetene!

SKINNET BEDRAR
«De falske profetene kommer til dere i saueham», sier Jesus, «men innvendig er de glupske ulver» (v15).

De gir seg ut for å være Guds sanne budbærere, men kommer egentlig med menneskebud og egne tanker. Gjennom manipulerende forkynnelse og veiledning knytter de tilhørerne til seg og ikke til Jesus alene. De trøster på galt grunnlag og fører dermed mennesker inn i falsk trygghet og selvbedrag.

De sanne profetene derimot, virker gjennom sitt budskap at mennesker får møte Gud og ledes til Jesus. Deres forkynnelse er alltid bygget på grunnvollen apostlene og profetene har lagt i Bibelen. De formidler Guds Ord til oppbyggelse, formaning og trøst.

FRUKTENE AVSLØRER
«På fruktene skal dere kjenne dem» (v16). De gode fruktene som evangeliet og Jesus gir, uteblir. I stedet møter vi en forkynnelse som legger byrder på menneskene. Den knytter betingelser til evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus og gjør samtidig den hellige Guds krav i loven overkommelige. Resultatet blir treller i stedet for barn av Gud – lovtreller og opplevelsestreller. Men der Guds sanne evangelium får lyde, kan det bli frigjøring fra syndens skyld og makt, barnekårets ånd og ikke trelldommens ånd.

DET GODE OG DET DÅRLIGE TRE
«Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt» (v.17ff). Jesus trekker etter hvert alle mennesker inn i synsfeltet, ikke bare de falske profeter. Det avgjørende for vårt liv både her i tiden og for evig er om vi bærer frukt for Gud. Et dårlig tre kan ikke bære gode frukter, hvor fint det enn tar seg ut i egne eller andres øyne. Vår syndige natur kan gjerne gå inn for å innrette seg etter Guds Ord, men virkningen av et slikt liv er ikke Åndens frukter, men selvlivets utfoldelse i sminket utgave.

Det finnes bare en som i seg selv er det gode treet: Jesus Kristus, Guds Sønn. I det hjertet han får bo, skaper hans Ånd de gode fruktene. Let bare ikke etter disse fruktene hos deg selv, se heller på Jesus og regn med han! For da kan det gode treets frukt vokse fram gjennom ditt liv til gagn for din neste og til ære for Gud. Jesus sier til sine venner: «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre» (Joh 15,5).

Bønn for dagen: Gud, du sendte profetene til å vitne og forkynne din vilje. Vi ber deg: La kirken være sannhetens stemme i verden. Vern oss mot falske røster og forførende ord, så vi kan stå fast i troen på din nåde, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.